Desenvolupament

qMp development

 

 


Configurar l'entorn

Si voleu veure més opcions podeu llegir pàgina de la wiki (en anglès) development environment.

Obtenir el software necessari

Primer de tot mira els requisits de sistema:

En una distribució basada en Debian (com Ubuntu) són necessaris un conjunt de paquets addicionals:

sudo aptitude install \
git subversion zlib1g-dev gawk flex unzip bzip2 gettext build-essential \
libncurses5-dev libncursesw5-dev binutils cpp psmisc docbook-to-man

I si la vostra màquina és x86_64, necesssitareu també els arxius de desenvolupament de 32 bit.
En Debian/Ubuntu:

sudo aptitude install gcc-multilib

En CentOS/Fedora/RHEL:

gcc.i686, libgcc.i686, and glibc-devel.i686

 

Obtenir el codi i compilar

[Recomanat]  Obtenir el generador de firmware de qMp utilitzant git:

git clone git://qmp.cat/qmpfw.git qmpfw

[Obsolet]  Obtenir el codi directament de la web via HTTP:

wget -c -q -O - "http://qmp.cat/gitrevision_download?project_id=7&rev=anonymous" | tar zxvf -

 

Entrar al directori:

cd qmpfw

 

[Avançat] Canviar (checkout) a una branca específica de desenvolupament:

make .checkout_qmp QMP_GIT_BRANCH=branch_name

Exemple per a la branca testing:

make .checkout_qmp QMP_GIT_BRANCH=testing

 

Compilar específicant el (dispositiu) objectiu:

make build T=alix

 

Pots trobar els objectius disponibles executant:

make list_targets

 

Si tens més d'un nucli (CPU) al teu ordinador pots utilitzar J=N:

make build T=alix J=4

 

Finalment, trobaràs les imatges a punt per instal·lar en el directori:

qmpfw/images/